Všeobecné podmínky

I. Předmět nájmu.

Podpisem této smlouvy se pronajímatel za níže uvedených podmínek zavazuje přenechat nájemci za úplatu k dočasnému užívání (nájmu) toto vozidlo:

Tovární značka: dle pronajatého vozidla

Počáteční stav km:

Konečný stav km:

II. Účel nájmu, teritorialita.

Nájem se sjednává za účelem obvyklého užívání vozidla nájemcem, a to na území celé ČR, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně písemně jinak (potvrzením o zapůjčení vozidla a souhlas s užíváním). V případě užívání vozidla v cizině je nájemce povinen dodržovat i právní předpisy dané země (včetně případných ekodaní, ekoplaket, apod. a to na vlastní náklady).

III.  Doba nájmu.

Nájem se sjednává na dobu určitou:

Nájemce je povinen vrátit vozidlo dle domluvy s pronajímatelem. Bude-li chtít vůz vrátit v jinou dobu, než je uvedeno, pronajímatel nemusí vozidlo přebrat a tímto se prodlouží doba nájmu o další den, který je povinen nájemce uhradit. Tím není dotčeno ustanovení čl. IV této smlouvy o sankci za neoznámení a nevrácení vozidla řádně a včas. Pokud nebude chtít částku uhradit, pronajímatel má právo dlužnou částku započíst na kauci 10000,-Kč, kterou nájemce složil před zapůjčením vozidla. Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např.  nedotankování, vrácení znečištěného vozidla a s tím spojené náklady na vyčištění, dlužné částky aj.).

IV. Nájemné

Nájemce se zavazuje zaplatit, resp. platit za nájem úplatu (nájemné). Nájemné se sestavuje za celkovou dohodnutou cenu xxxx Kč/celkovou dobu nájmu (popř. + doplatek nad stanovený limit km) + vlastní PHM. V případě užitkového vozidla lze použít i hodinovou sazbu dle ceníku z www.ruva.cz. Nájemce je povinen platit nájemné i v případě překročení doby nájmu. Nestihne-li nájemce vrátit vozidlo do stanovené doby, která je určená ve smlouvě a předem nedá pronajímateli vědět o zpoždění, nebude mu vrácena kauce 10000,-Kč. Nájemné je splatné před podpisem této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V. Předávání vozidla

Podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje, že vozidlo od pronajímatele převzal a pronajímatel potvrzuje předání vozidla. Vrácení vozidla nájemcem pronajímateli se vyznačí na této smlouvě spolu s dobou převzetí a podpisy předávající a přejímací strany.

VI. Pronajímatel

a) předá vozidlo nájemci spolu s potřebnými a příslušnými doklady.

b) vozidlo předá ve stavu způsobilém k provozu a užívání, k němuž slouží tato výbava vozidla: rádio, lékárnička, trojúhelník, rezerva, zvedák, sada žárovek, reflexní vesty, klíč na matice kol, hasicí přístroj. Vozidlo je vybaveno GPS lokátorem, jehož data jsou na vyžádání k dispozici policii, popř. úřadům.

VII. Nájemce

a) potvrzuje, že vozidlo převzal ve stavu způsobilém k užívání, k němuž slouží, seznámil se s pokyny výrobce pro provoz vozidla a převzal příslušné doklady (OTP, doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu).

b) je oprávněn užívat vozidlo pouze k provozu, k němuž slouží.

c) je povinen udržovat vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, vyjma běžného opotřebení.

d) je povinen vrátit vozidlo v čistém stavu zvenku i v interiéru. Při porušení se účtuje poplatek ve výši min. 500,- Kč při běžném znečištění, při extrémním znečištění poplatek ve výši až 3000,- Kč.

e) je povinen umožnit pronajímateli kontrolu vozidla, kdykoli o to požádá (telefonicky).

f) není oprávněn provádět jakékoli změny či úpravy na vozidle.

g) odpovídá za škodu vzniklou na vozidle včetně pneumatik a je povinen pečovat o to, aby na vozidle škoda nevznikla.

h) zcela odpovídá za jednání osob, kterým umožní užívání vozidla nebo jim umožní k němu přístup, kdy se současně zavazuje tyto osoby seznámit s podmínkami užívání vozidla uvedenými v této nájemní smlouvě. Všechna práva a povinnosti vyplývající pro klienta z uzavřené nájemní smlouvy se vztahují i na osoby, kterým umožní užívání vozidla nebo jim umožní k němu přístup.

i) uhradí pronajímateli škodu způsobenou jím samotným, i osobami, kterým nájemce, byť i z nedbalosti umožnil přístup k vozidlu.

j) je v případě závady na vozidle povinen tuto závadu neprodleně oznámit pronajímateli na tel. čísle +420 608 975 832, popř. 602 781 255 a pro její odstranění se řídit jeho pokyny.

k) je povinen na svůj náklad přistavit vozidlo k údržbě, předepsané kontrole, resp. k přípravě na zimní či letní provoz.

l) hradí ze svých prostředků mytí a čištění vozidla, spotřebu PHM a dalších kapalin nutných k běžnému provozu vozidla.

m) bere na vědomí, že ztrátu OTP zaplatí částkou 1000,-Kč, ztrátu klíče od vozu částkou 3000,-Kč (bude-li částka za vyrobení klíče vyšší, uhradí ji v plné výši).

n) zavazuje se vozidlo vrátit do míst, kde jej převzal.

o) zavazuje se vozidlo vrátit okamžitě po uplynutí doby nájmu, po doručení výpovědi (čl. XI. smlouvy), resp. v případě, že pronajímatel od smlouvy odstoupí.

p) je povinen při vrácení vozidla pronajímateli natankovat PHM tak, aby stav PHM odpovídal stavu při předání vozidla (stav vypsán na smlouvě čl. I).

q) je povinen při předání vozidla oznámit pronajímateli případné závady na vozidle.

r) v pronajatém vozidle platí zákaz kouření pro všechny cestující pod pokutou 1000,- Kč.

s) pronajaté vozidlo nesmí řídit osoba mladší 21 let.

t) nájemce plně odpovídá za provoz vozidla, je povinen při provozu vozidla dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví, zcela odpovídá za dopravní přestupky, trestné činy, které s tímto vozidlem spáchá a zavazuje se, že veškeré výlohy, vč. nákladů pronajímatele, uhradí do týdne od oznámení přestupku pronajímatelem.

Všechny zde sjednané povinnosti nájemce jsou smluvními stranami shodně považovány za podstatné, přitom jejich porušení opravňuje pronajímatele k odstoupení od smlouvy.

VIII. Pojištění

Pronajímatel prohlašuje, že vozidlo je pojištěno, a to i pro případ poškození, zničení nebo odcizení dopravního prostředku v rozsahu stanoveném platnými pojistnými podmínkami Kooperativa pojišťovny a.s. (území jsou znázorněna na dokladu o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu – zelená karta). Nájemce je povinen souvislosti se závazky pojištěného okamžitě nahlásit jakoukoli pojistnou událost (havárie, odcizení vozu, resp. příslušenství, poškození třetí osobou atd.) majiteli vozidla na tel. čísle +420 608 975 832 (popř. 602 781 255) a řídit se jeho pokyny. Při nehodě,odcizení,poškození vozidla, je nájemce povinen přivolat POLICII státu,ve kterém pojistná událost vznikla, aby pojistnou událost vyšetřila a vydala potvrzení o šetření dopravní nehody,poškození,odcizení, případně potvrzení o jeho výsledku, které je nájemce povinen předat pronajímateli. V případě, že nájemce zaviní nemožnost nebo snížení likvidace pojistné události, zavazuje se zaplatit vzniklou škodu do tří dnů po doručení dokladované výzvy pronajímatele. V případě, že nájemce požije alkohol nebo omamné látky a zaviní autonehodu nebo jakkoliv poškodí vozidlo, zavazuje se, že uhradí majiteli vozidla celkovou vzniklou škodu na vozidle nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. Nezpůsobilost vozidla

Nájemce není povinen platit nájemné, resp. má nárok na vrácení částky již zaplaceného nájemného, za dobu, po kterou nemohl vozidlo užívat pro jím nezaviněnou nezpůsobilost. To neplatí v případě, že je nájemci poskytnuto náhradní vozidlo. Pokud však stav nezpůsobilosti vozidla neoznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu, jeho povinnost platit nájemné trvá.

X. Náhrada škody

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu. Bude-li prokázáno, že škodní událost na zapůjčeném vozidle zavinil nájemce vozidla, kauce, která byla složena před zapůjčením vozidla, bude ponechána k dispozici pronajímateli a bude sloužit po úhradě způsobné škody příslušnou pojišťovnou na úhradu tzv. spoluúčasti, která v daném případě, v souladu s pojistnou smlouvou, činí nejméně 10.000,- Kč či 5% z celkově uhrazené vzniklé škody. Pokud bude spoluúčast přesahovat 10.000,- Kč v případě způsobené rozsáhlejší škody, má pronajímatel vůči nájemci nárok na náhradu této škody způsobenou zejména nesplněním jeho povinností dle čl. VII, VIII smlouvy a je povinen tuto škodu uhradit do tří dnů od výzvy pronajímatele.

Pokud nájemce nevrátí vozidlo ani do tří dnů od výzvy pronajímatele (písemně či telefonicky), pronajímatel má právo nahlásit na Policii ČR (odcizení, zpronevěru vozidla) a podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. Pronajímatel i nájemce s tímto stanoviskem souhlasí a stvrzují ho svým podpisem v kolonce zapůjčení vozidla. Pokud pronajímateli vznikne škoda na vozidle nebo škoda způsobená vozidlem, jeho zacházením a nájemce pronajímateli škodu neuhradí, má pronajímatel právo domáhat se náhrady škody soudní cestou.

XI. Skončení nájmu – doba zapůjčení vozu (převzetí, vrácení)

Je-li nájem sjednán na dobu neurčitou, může jej pronajímatel ukončit doručením výpovědi nájemci. Jinak nájem zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán, resp. odstoupením od smlouvy. Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce vozidlo takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo mu škoda hrozí. Pronajímatel může také odstoupit od smlouvy tehdy, jestliže nájemce, nezaplatil splatné nájemné, nebo podstatným způsobem dle čl. VII. poslední odstavec porušil smluvní podmínky.

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy touto smlouvou neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy, zejména    občanského zákoníku. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Nájemce souhlasí s případným zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi pronajímatele. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje pronajímatel nepředává třetí osobě.

Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran pouze formou písemných dodatků, není–li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Smluvní strany této budoucí kupní smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem důkladně přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné vůle, určitě a vážně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínekNájemce prohlašuje, že se seznámil s právy a povinnostmi dle této smlouvy a zavazuje se dodržovat podmínky uvedené v této smlouvě o nájmu dopravního prostředku.

Uzavřením smlouvy nájemce (zákazník) vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem pronájmu osobní dodávky.

Osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, číslo řidičského průkazu pro fyzické osoby, pro osoby podnikající a firmy název, sídlo podnikání a IČ.